ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ภาค 5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ ลานอินทนนท์

ภาค 5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ ลานอินทนนท์

วันที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้กับ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ว่าที่ ผบช.ภ. 5 คนใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้

พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ว่าที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นกล่าวในพิธีฯว่า การส่งมอบหน้าที่ ถือเป็นระเบียบและธรรมเนียม ที่จะต้องปฏิบัติเมื่อมีการพ้นจากหน้าที่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุก
ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรภาค 5 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่าง
ดี ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้นำที่ดี รวมถึงเป็นผู้เข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การบังคับบัญชา และการบริหารงานของท่าน ทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ

ทางด้านพล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ว่าที่ ผบช.ภ. 5 คนใหม่ได้ขึ้นกล่าวในพิธีในครั้งนี้ว่า ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในวันนี้ ผมขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ โดยจะดำเนินตามแนวนโยบาย ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ท่านเดิมวางไว้ และจะเสริมนโยบายใหม่มาปรับปรุงประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งนโยบายภายใต้การบริหารของผม จะใช้หลักการบริหาร ควบคู่การบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างความสำเร็จเป็นรูปธรรม และผมยึดถือเป็นหลักว่า สิ่งใดๆ ที่ดีมีความเจริญอยู่แล้ว ก็จะต่อยอดพัฒนาต่อไป และเติมเต็มให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี จากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคง และดำรงไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความผาสุกของประชาชนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง/นิมิตร โปทา