Uncategorized

ลำปาง…พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

ลำปาง…พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษา รางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ที่่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทาน อันทรงคุณค่า และเป็นเกียรติสูงสุด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วย ดร.ชุณหกิจ จันทรสุรินทร์ โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวรายงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปง เป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2480 ตลอดระยะเวลา 81 ปี วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการบริหารการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพด้านผู้เรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคม จนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานมาแล้วถึง 2 ครั้ง คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในปีพุทธศักราช 2555 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปีพุทธศักราช 2557 

สำหรับปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวม 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5. ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและ 6. ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ นำความภาคภูมิใจและคงวามปลื้มปิติมาสู่บุคลากรทุกคน และเป็นที่มาของการจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานในครั้งนี้

การจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด , เพื่อสร้างความศรัทธา และความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน และสังคม , เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปาง ได้รับรู้ผลสำเร็จแห่งความพากเพียรของวิทยาลัย ฯ , เพื่อเป็นกำลังใจ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติสืบต่อไป
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค
ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาชีพ
เอกลักษณ์ : วิชาชีพเด่น
อัตลักษณ์ : ชีวิตใส ใจสว่าง พลเมืองดี

 

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง