Reporter&Thai Army Uncategorized

” ตรึงใจประชาชน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จับมือ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำ”ชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา ดูแลประชาชนด้วยหัวใจ” ให้บริการทางการแพทย์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ…. คุณยาย คุณตาถึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความปลื้มใจ!!!

” ตรึงใจประชาชน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จับมือ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำ”ชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา ดูแลประชาชนด้วยหัวใจ” ให้บริการทางการแพทย์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ…. คุณยาย คุณตาถึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความปลื้มใจ!!!

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 35 , พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และชุดจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในฤดูหนาว ในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพและห่างไกลจากโรคในช่วงฤดูหนาว , ออกให้บริการตรวจโรคทางทันตกรรม, ฝังเข็ม และมอบยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่วัดน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้ามารับบริการทางการแพทย์จำนวน 210 ราย แบ่งเป็นบริการรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 134 ราย , ขอรับยาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์ จำนวน 48 ราย, ฝังเข็ม จำนวน 8 ราย และ รับบริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม จำนวน 20 ราย

ทั้งนี้ ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ทำการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนประชาชน พบปะผู้นำชุมชนและให้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไป จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจฟัน ถอนฟัน การจัดหน่วยบริการส่งเสริมป้องกันและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่นการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก และทำการมอบยาสามัญประจำบ้านแก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดบริการเยี่ยมบ้าน เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 , ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 35 , รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักทและทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานเยี่ยมบ้าน จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางเรียน พรมสาร อายุ 79 ปี ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน, 2. นายคอน เปียงแก้ว อายุ 83 ปี ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือบางส่วน และ 3. นายหล้า ปานานนท์ อายุ 65 ปี ผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง รับทราบปัญหาความต้องการเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมติดตามอาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วย

โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ติดตามถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย และความรักที่ทหารมีต่อประชาชน ตลอดจนให้การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในเบื้องต้น และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และราษฎรในพื้นที่ด้วย

#รพค่ายพิชัยดาบหักโมเดล #ทหารบกช่วยเหลือประชาชน