Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี…จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ปราจีนบุรี…จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น ที่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์. รัชกาสที่ 5 ผู้ว่ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโภศล . เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และปล่อยขบวนรถรณรงค์ โดยมี นางมาละนี จินดารัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 กำหนดให้ จังหวัดจัดกิจกรรม “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ทุกปี และกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” งานในวันนี้จึงดำเนินงานพร้อมกันรวม3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม1 กิจกรรม “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”
2 กิจกรรม “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
และ 3 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยกำหนดมาตรการ การดำเนินงาน ที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง/ทั้ง ด้านคน รถ’ถนน และสภาพแวดล้อม มีเป้าหมาย ให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาให้ลดน้อยที่สุด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

https://youtu.be/YZBreT4RMSM

/ภาพ+ข่าว//// บุญรอด ฤกษ์ดี 0867877528