ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129

สช28มค62ขับเคลื่อน20ปี

เมื่อเช้าวันที่ 28 มกราคมเวลา 09:30 น.ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์ 3 ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทองรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนางจิรภา ธีระกนก รองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้จำนวน 140 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพและภาคประชาสังคม ระยะเวลาจำนวน 1 วันกิจกรรมสำคัญเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น ต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่ ด้วยความเสมอภาค และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และการแบ่งกลุ่มย่อย

นางจิรภา ธีระกนก รองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆ เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปประธรรม และเกิดการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ จำเป็นต้องอาศัยกลไก ดำเนินงานระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกทำงาน โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐาน หรือศูนย์กลางของการปฏิรูประดับประเทศ

และนำหลักการแนวคิดและรูปแบบของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และสมัชชาปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศโดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี

ผ่านเวทีนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญประเด็นและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและประเด็นปฏิรูปในแผนที่ รูป 11 คณะ ให้แก่แกนสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน 2 เพื่อให้การสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะข้อมูลกิจกรรมโครงการในประเด็นต่างๆที่สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด


นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและเมืองสุขภาพในปีพศ. 2564 เป็นการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน รวมถึงการผลักดันและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปประธรรม จนเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในระดับของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะกลไกการทำงานพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ที่เข้มแข็งสามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเอง จนเป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนวัตวิถี มีกองทุนการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนตนเองได้เป็นอย่างดี

การจัดเวทีการสร้างการรับรู้และ และมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการสร้างการรับรู้กรอบกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อวางรากฐานพัฒนาไปสู่ประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนา.-


—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–