Uncategorized

จังหวัดลำพูน สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์บนยอดดอยขะม้อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก

จังหวัดลำพูน สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์บนยอดดอยขะม้อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก

จังหวัดลำพูน สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์บนยอดดอยขะม้อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษก
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ดอยขะม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำห้วหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่ายงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เดินขึ้นยอดเขาดอยขะม้อ เพื่อนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดอยขะม้อมาตรวจสอบปริมาณกรดและด่าง และสารอันตรายต่างๆ ก่อนจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่ 6 เมษายน 2562

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการขึ้นมาสำรวจน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ และสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันที่ 6 เมษยน 2562 โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตรวจสอบในเบื้องต้น และจะนำน้ำจำนวน 6 ลิตร ไปตรวจสอบที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 เพื่อตรวจสอบปริมาณค่ากรดและด่าง และสารอันตรายต่างๆ รวมถึงเชื้อแบททีเรียในน้ำ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ 10 -15 วัน ถึงจะทราบผล ส่วนหลังจากมีพิธีกรรมตักน้ำจากยอดดอยขะม้อแล้วจะนำน้ำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 จากนั้นจังหวัดจะนำน้ำอภิเษกส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเก็บรักษาไว้รวมกับอีก 76 จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดลำพูนจะมีการปิดไม่ให้มีการเข้าไปตักน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์บนยอดดอยขะม้อ ในวันที่ 1 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบพิธีอย่างสมพระเกียรติ

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ต้องเดินขึ้นบันไดถึง 1,749 ขั้น โดยจะห้ามผู้หญิงเข้าไปตักน้ำในบ่อเด็ดขาด บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูน ตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจะมีการตักน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุ อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง

………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน