ข่าวรัฐสภา

The National Commission on Promotion and Development of Life Quality of Disabled Persons ,Thailand

The National Commission on Promotion and Development of Life Quality of Disabled Persons ,Thailand
28 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม”คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมผู้แทนองค์การคนพิการระดับชาติแต่ละประเภท
มีข้อมติสำคัญ ได้แก่
1.เห็นชอบ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติให้คนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามร่างระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญคือ การให้บุคคลธรรมดา หรือองค์กรตามประเภทความพิการหรือองค์กรของคนพิการที่เป็นนิติบุคคล ค้ำประกันเงินกู้คนพิการ ได้ตามแนวทางที่กำหนด การกู้เงินประกอบอาชีพเป็นรายกลุ่ม ต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปและมีการออมเงินกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่าสามเดือน สมาชิกต้องผ่านอบรมอาชีพในกลุ่มเดียวกัน มีการรับรองจากองค์กรด้านคนพิการ มีแผนงานโครงการชัดเจน โดยถือว่า ผู้กู้กลุ่มเป็นลูกหนี้ร่วมกัน วงเงินกู้กลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีไม่มีดอกเบี้ย
2.รับทราบความคืบหน้าการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ. และกรอบวงเงินที่ใช้
3.รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ที่มีแผนการดำเนินงานครบทั้งประเทศ
4. อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2,885 หลัง
5. รับทราบการนำเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท
6. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
7. รับทราบการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีความพิการเห็นประจักษ์
8.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรง และอื่น ๆ ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศ

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ รายงานจาก ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล