Uncategorized

จีนบุรี พิธีถวายสัตย์ปปรฎิญาณการเป็นข้าราช การที่ดีและพลังแผ่นดิน!

าจีนบุรี พิธีถวายสัตย์ปปรฎิญาณการเป็นข้าราช

การที่ดีและพลังแผ่นดิน!

วันนี้ 28 กค.61 ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ
นายอำเภอกบินทร์บุรี
นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ อปท.กำนัน
-ผู้ใหญ่บ้าน และประชา
ชนทั่วไป ถวายสัตย์
ปฎิญาณตนเป็นข้าราช
การที่ดีและพลังแผ่นดิน
ลงนามถวายพระพรชัย
มงคล พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราช
กุศล และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กค.61
ณ.หอประชุมอำเภอ
กบินทร์บุรี…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน