Reporter&Thai Army

พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ จนท.ฝกร.ฉก.ทพ.36 เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบรวบรวม และรายงานข้อมูลสาธารณภัย และโปรแกรมบริหารจัดการ

เมื่อ 28 ส.ค.61 ,0900
พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ จนท.ฝกร.ฉก.ทพ.36 เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบรวบรวม และรายงานข้อมูลสาธารณภัย และโปรแกรมบริหารจัดการ และติดต่อกลุ่มมวลชน ผ่านแอปพลิเคชั่นบน อุปกรณ์ Smart phone ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย