Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำทรงตัวห้วยโสมงหยุด ระบายน้ำแล้ว!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำทรงตัวห้วยโสมงหยุด
ระบายน้ำแล้ว!!

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำ
ปราจีนบุรีทรงตัวหลังจากมีระดับน้ำสูงขึ้นจาก 09.40 เมตร จากสถานีวัดน้ำที่ชมุชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี และรับน้ำเพิ่มจากสระแก้วส่งผลให้พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นตามริมแม่น้ำปราจีนบุรีตลาดทั้งสาย 4 อำเภอ ประชาชนเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเมื่อวันที่ 24 สค.ที่ผ่านมา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานที่ 9 ชลบุรี ออกหนังสือเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27สค.โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องในจ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้วทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำลำน้ำสาขาของปราจีนบุรี เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้หยุดระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 สค.61 ที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำในปัจจุบันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีน้ำจากแม่น้ำประจันตคามไหลเพิ่มเติมอีก ซึ่งคาดการณ์ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่
สถานีวัด KGT.1เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี มีแนวโน้มลิ้นตลิ่งในช่วงวันที่
28-29 สค.61 มีผล
กระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
กบินทร์บุรี บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ข้างต้นสนง.ชป.ที่ 9 จึงใคร่ขอ
ความกรุณา จ.ปราจีนฯช่วยประชาสัมพันธุ์แจ้ง
เตือนผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรี ในพื้นที่ที่จะ
ได้รับผลกระทบให้ยก
ของขึ้นที่สูง และแจ้ง
เตือนเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ปิดประตูระ
บายน้ำป้องกันน้ำไหล
ย้อนเข้าท่วมพื้นที่ด้าน
ใน ทั้งนี้สนง.ชป.ที่ 9
ได้เตรียมความพร้อม
เครื่องสูบน้ำไว้ที่โครง
การส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง อ.เมือง
ปราจีนบุรี สามารถประ
สานขอใช้ได้ทันทีหากมี
สถานการณ์เปลี่ยน
แปลง สนง.ชป.ที่ 9 จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
ลงชื่อ นายสมเจต พานทอง รองผอ.สนง.
ชลประทานที่ 9 รักษา
ราชการแทนผู้อำนวย
การ ภาพโดยรวมในพื้น
ที่กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ
เมืองปราจีนบุรี บ้าน
สร้าง ยังมีระดับสูงขึ้นประชาชนยังคงเฝ้าระวังน้ำอยู่และใช้ชีวิตปกติ
นายบุญลือ กางหาญ
ประชาชนชาว ต.บ้าน
ทาม พิการแขนสองข้างพิการขาวขวาได้นำวัว
ออกมาเลี้ยงริมถนน น้ำ
ท่วมพื้นที่ นายบุญลือ
กล่าวว่าลำบากมากแต่ก็ต้องทนเพราะไม่มีที่จะ
ไปเลี้ยงที่ใดแล้ว พื้นที่
เมืองปราจีนบุรี เทศบาล
ได้นำเครื่องสูบน้ำมาสูบ
น้ำออก 3-4 แห่ง…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…