Uncategorized

ป.ป.ช.นราธิวาส จัดโครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนราธิวาส

ป.ป.ช.นราธิวาส จัดโครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนราธิวาส

ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ร่วมในพิธี จำนวน 155 คน

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการภารกิจป้องกันการทุจริต ด้าน สร้างการ มีส่วนร่วม ในการป้องกันทุจริต เป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพจริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิด ขึ้นในสังคมผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคมของสำนักงาน ป.ป.ช.ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย

นายะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากสมาชิกชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาสแสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชน จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสามารถนำแนวทางการป้องกันทุจริตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในท้องถิ่น สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเครือข่าย ออกไปจากจังหวัดนราธิวาสต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0936193807