Uncategorized

จ.พะเยาจัด โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี Word Rabies Day 2018

พะเยา… จ.พะเยาจัด โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี Word Rabies Day 2018

วันที่ 28 ก.ย. 6 1 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี Word Rabies Day 2018 ที่ บริเวณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าสาขาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และสามารถขับเคลื่อนให้สามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี Word Rabies Day 2018 ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าสาขาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งภายงาน มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นฟรีประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าเสวนาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดพะเยาภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน