Uncategorized

ปราจีนบุรี เกษตรทำเงินปลูกโสนในนาข้าวรับเงินแสน!!

ปราจีนบุรี เกษตรทำเงินปลูกโสนในนาข้าวรับเงินแสน!!

 

เกษตรกรชาวบ้านหว้าน
ม.6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันต
คาม จ.ปราจีนบุรี หันมา
ปลูกต้นโสนขายก่อนถึง
ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวรับเงิน
แสน ความแตกต่างนั้น
เปรียบเทียบกันเห็นชัดจากการทำนาข้าวอย่าง
เดียว 2 ไร่ ปลูกต้นโสน
2 ไร่ เริ่มหว่านราวเดือน
พค.-สค.สามารถตัดต้น
โสนขายได้แล้ว มีพ่อค้า

มารับถึงที่ต้นละ 2 บาท
ต้นโสนที่จะรับซื้อจาก
ชาวนาจะต้องได้ขนาด

 

ยาว1.50-1.70 ซม.ลำ

 

ต้นโตเท่า 2 นิ้วรับซื้อต้น
ละ 3 บาท และ 2 บาท
ตามลำดับใช้เวลาปลูก
3-4 เดือน ได้รับเงินตก
ไร่ละ180,000-
200,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นถึงสองแสนบาท) ทำนาข้าว 2 ไร่ได้
ข้าวเกวียนละไม่ถึงหมื่น
บาทชาวนาจึงหันมาปลูก
ต้นโสนควบคู่ในนาข้าว
เก็บเกี่ยวต้นโสนในนา
ข้าวก่อนแล้วค่อยเก็บ
เกี่ยวข้าวอีก 3 เดือนถัด
ไปปลูกต้นโสนในนาข้าวไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แค่
หาซื้อเมล็ดโสนมาหว่าน
เปิดน้ำใส่หล่อเลี้ยงต้น
ข้าวและต้นโสนควบคู่
กันไปช่วงแรกใส่ปุ๋ยคอก

 

หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ช่วง

ต้นโสนอายุ 1-2 เดือน
จากนั้นอายุได้ 3-4 เดือน
ก็ตัดต้นโสนขายให้พ่อค้าได้แล้ว ซึ่งพ่อค้า
จะรับซื้อถึงที่ผู้ขายจะ
ต้องนำต้นโสนที่ตัดมา
ล้างถูรากออกแล้วมัด
เป็นมัดๆ มัดละ 50 ต้น
หากทำเยอะจ้างคนช่วย
ล้างช่วงโคนต้นโสนเอา
รากและคราบออก โดย
จ้างคนล้างร้อยละ 20
บาท นายสรวง ทูคำมี
ชาวบ้านบ้านหว้านบอก
ว่าทำนาควบคู่กับปลูก
ต้นโสนในนาข้าวมาแล้ว
3 ปี รายได้ดีกว่าทำนาก็
เลยทำคู่กันมา หักค่าใช้จ่ายแล้วพอมีเงินเก็บไว้
ลงทุนต่อไปหลายหมื่น
บาท ต้นโสนพ่อค้าจะรับ
ไปขายต่อให้กับโรงงาน
ทำดอกไม้ ทำดอกมะลิ
ดอกกุหลาบแห้งและส่ง
ออก ชาวบ้านบ้านหว้าน
พอลืมตาอ้าปากได้บ้าง
หลังจากปลูกโสนในนา
ข้าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่เกษตรกรได้ลองทำ…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…