Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, สนง.เกษตร อ.บ้านลี้ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ การทำสัญญายืมเงินระหว่างชุมชนกับกลุ่มกิจกรรม (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร อ.ลี้ )

เมื่อ 29 ส.ค.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, สนง.เกษตร อ.บ้านลี้ และคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ การทำสัญญายืมเงินระหว่างชุมชนกับกลุ่มกิจกรรม (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร อ.ลี้ ) ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อ.ลี้ จว.ล.พ. โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นอภ.ลี้ เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน