Reporter&Thai Army

จากการสั่งการของ พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ / หน.โครงการกำ จัดพืชเสพติด

๑. เมื่อ ๒๘๐๘๓๐ ส.ค. ๖๑ จากการสั่งการของ พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ / หน.โครงการกำ จัดพืชเสพติด ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ โดย ฉก.ทพ.๓๖ ให้จัด กพ. จำนวน ๒ ชป. จาก ชป.ฉก.ทพ.๓๖ เข้าปฏิบัติการตามแผนงานเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น ปี ๖๑ พื้นที่ ปางอุ๋ง และ พื้นที่ ห้วยทรายเหลือง – แม่สะต๊อบ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

๒. ผลการปฏิบัติดังนี้ :-
๒.๑ ชป.๑ เคลื่อนย้ายโดย รยบ.๔×๔ เข้าเคลื่อนไหวแสดงกำลังลาดตระเวนระวังเฝ้าตรวจพื้นที่แปลงฝิ่นเดิม/ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวเส้นทางหลักและเส้นทางรอง/พบปะสอบถามทำความเข้าใจกับชาวบ้าน บ.ปางอุ๋ง และ บ.ปางอุ๋งใหม่ ม.๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไม่พบสิ่งบอกเหตุและสิ่งผิดกฎหมาย
๒.๒ ชป.๒ เคลื่อนย้ายโดย รยบ.๔×๔ เข้าเคลื่อนไหวแสดงกำลังลาดตระเวนระวังเฝ้าตรวจพื้นที่แปลงฝิ่นเดิม/ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวเส้นทางหลักและเส้นทางรอง/พบปะสอบถามทำความเข้าใจกับชาวบ้าน บ.ห้วยทรายเหลือง ม.๓ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ไม่พบสิ่งบอกเหตุและสิ่งผิดกฏหมาย
๓. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ