Uncategorized

เพชรบุรี-คนเขาย้อยเฮ ศาลปกครอง พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานหลอมเหล็ก

เพชรบุรี-คนเขาย้อยเฮ ศาลปกครอง พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานหลอมเหล็ก

คนเขาย้อยเฮ ศาลปกครองเพชรบุรี พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 โรงงานหลอมเหล็กของบริษัทไทยเฮงสตีลจำกัด ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อวันที่28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่ศาลปกครองเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ศาลปกครองได้มีการอ่านคำพิพากษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมพวกรวม 3 คน เป็นผู้ฟ้องคดี และมี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี บริษัทไทยเฮงสตีล จำกัด และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-6
เมื่อถึงเวลานัด ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดีมาฟังคำพิพากษา ศาลจึงได้อ่านคำพิพากษา สรุปได้ว่า เดิม บริษัทไทยเฮงสตีล จำกัด ได้ยื่นฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กับ ผวจ.เพชรบุรีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 371/2552 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 ให้ศาลพิพากษายกเลิกคำสั่งห้ามบริษัทฯ ทดลองเครื่องจักรโดยศาลได้เรียกนางกรคสรร เวชกุล ตัวแทนชาวบ้านในอำเภอเขาย้อยเข้าเป็นผุ้ร้องสอด และได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 เม.ย.2555 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 713/2555 ว่าการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป้นใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมสร้างโรงงานหลอมเหล็กของบริษัทไทยเฮงสตีลจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นการกระทำที่ไมชอบด้วยกฎหมาย และยกฟ้องอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และผุ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผลให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ (สข.4) 02-521/2550 ลงวันที่ 3 ธค.2550 กับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่72503/1544 ลงวันที่ 15 ต.ค.2550 ไม่มีผลบังคับตามกฏหมาย และได้มีการยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวไปแล้ว โดยบริษัทไทยเฮงสตีล จำกัด ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้คดีเป็นที่สุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ต้องดำเนินการให้บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงและรื้อถอนอาคารโรงงาน เพื่อคืนสู่สภาพเดิม เนื่องจากไม่อาจทำการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรได้ตามคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามพบว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารฉบับใหม่ให้กับบริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด โดยอ้างว่า สำนักงานจัดรูปที่ดินเพชรบุรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า เรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมสร้างโรงงานหลอมเหล็กยังมีผลบังคับใช้อยู่ จึงทำให้ขณะนี้ บริษัท ไทยเฮงสตีล จำกัด ได้ดำเนินการเพื่อเปิดโรงงานหลอมเหล้กดังกล่าว เห็นได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น มีการออกใบอนุญาตให้กับบริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเดิมไปแล้ว หากปล่อยให้บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัด ดำเนินกิจการต่อไป จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งมลพิษกลิ่นและเสียง เพราะบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรหลอมเหล็กเก่าจากประเทศจีนเข้ามาดำเนินการ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนหนาแน่น มีบ้าน วัด และโรงเรียน และอยู่ติดกับคลองชลประทานที่เชื่อมลงสู่อ่าวไทย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล
ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว และได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมด เมื่อคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 713/2555 แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2558 โดยมีมติเห็นควรยกเลิกการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 และเฉพาะการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2558ได้ให้การแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องที่ 3 ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ทราบแล้ว เป็นเหตุให้มีผลตามกฎหมาย
พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(แบบอ.1) เลขที่ 16/2557 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2556 และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-5/57 พบ ลงวันที่ 23 พ.ค. 2557 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ขณะที่น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาแล้วว่า รู้สึกดีใจ ที่ศาลให้ความเป็นธรรม และเห็นถึงความถูกต้องตามข้อกฏหมายที่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ถือและบังคับใช้กฏหมายเองกลับละเลย และยังมองข้ามว่า ผู้ฟ้องในคดีนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย และเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศที่มีความคับข้องใจและได้รับความเดือดร้อน ให้นำเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ท่านจะได้รับความเป็นธรรม อย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองจะรู้กฎหมายทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องก็มีเจตนาบิดเบือน เช่นคดีนี้ ศาลจึงมีคำพิพากษาให้ เพิกถอนใบอนุญาตทุกใบ
ชณะที่นายชนะชัย โคจรานุศาสน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเฮงสตีล จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ฯจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปในคดีนี้
กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี