Uncategorized

แบงค์”กรุงไทย” สาขาโพนทอง ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย

ร้อยเอ็ด…
แบงค์”กรุงไทย” สาขาโพนทอง ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย
กระทรวงแรงงาน รณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับภาคเอกชน และตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วันนี้ 29 ต.ค.2561 เวลา 17.30 น.นางปิยะพรรณ ดวงศรีสุวรรณ ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอโพนทอง ตั้งอยู่ที่ 291 หมู่ 2 ถนนนิคมดำริ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด (45110. )โทรศัพท์. 0-4357-2325.เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันภัย และ บรรณเทาสาธารณะภัยจากเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์มาบรรยายพร้อมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงประเภทของไฟ องค์ประกอบของไฟ สาเหตต้นๆของการเกิดอัคคีภัย ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในแบงค์ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยให้พนักงานชาย-หญิง และ รปภ.ธนาคาร ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย ในการซ้อมแผนครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลตำบลโพนทอง ตำรวจ จาก สภ.โพนทอง เข้าร่วมสังเกตการณ์.

นางปิยะพรรณ ดวงศรีสุวรรณ ผจก.ธนาคารกรุงไทย (สาขาโพนทอง) จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ รปภ. ของธนาคารให้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ดับเพลิงเบื้องต้น ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปเมื่อเกิดอัคคีไฟ และ สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุ -ครุภัณฑ์อพยพหนีไฟได้ ส่วนโทษสำหรับสถานประกอบการที่ไม่มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน