ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.มวลชน/ชป.ข่าว อ.อมก๋อย กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับ นาย ศุภชัย วิเชียร ป.ความมั่น จิตอาสา และ ส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมกันปฏิบัติภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่


เมื่อ 281500 พ.ย.61 ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.มวลชน/ชป.ข่าว อ.อมก๋อย กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับ นาย ศุภชัย วิเชียร ป.ความมั่น จิตอาสา และ ส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมกันปฏิบัติภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำขาว ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ จำนวน 3 เรื่องดังนี้
1.ปัญหาเรื่องถนนระหว่างหมู่บ้านห้วนน้ำขาวกับหมู่บ้านปิสหลงเสียหายตลอดทางระยะทาง12 กิโลเมตร ความต้องการคือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.ต้องการถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านห้วยน้ำขาว
3.ต้องการเผาป่าตามห้วงระยะเวลาการทำไร่ทำสวน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,