รองแม่ทัพภาคที่ 3…… เปิดการปฐมนิเทศ ให้เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขต ทภ.3 เสริมแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ…


รองแม่ทัพภาคที่ 3…… เปิดการปฐมนิเทศ ให้เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขต ทภ.3 เสริมแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ…

 

กองทัพภาคที่ 3 จัดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี 2562

พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี 2562 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

กองทัพภาคที่ 3 จัดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 – 2564) และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมรวมทั้งแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้เข้าใจกระบวนการว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานของหน่วยในระดับพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง และมีความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงเพื่อบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศดังนี้ ฝ่ายประสานงานในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด บูรณาการทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ , คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขต กองทัพภาคที่ 3 (พมพ.ทภ.3) ทั้ง 9 จังหวัด ( จังหวัดตาก. , แม่ฮ่องสอน , เชียงใหม่ , พะเยา , น่าน , อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์) กองกำลังนเรศวร,กองกำลังผาเมือง , กองพลพัฒนา 3, ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (ศอป.) โครงการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 6 ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(ศอป.), ศูนย์ประเมินผลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ศปม.) และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) เขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้เชิญ คุณปรารถนา ช่วยเกื้อ นักวิเคาระห์นโยบายและแผนปฎิบัติการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชี้แจงแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 – 2564) และผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์