บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, ผกก.สภ.วัดโบสถ์,ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม “ประกาศสงครามขยะของจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์”


เมื่อ ๒๙๑๓๓๐ พ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, ผกก.สภ.วัดโบสถ์,
ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม “ประกาศสงครามขยะของจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์”
โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียกและมีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการและทุกภาคส่วน เพื่อให้อำเภอวัดโบสถ์ สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่และน่าอาศัย และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผ่นแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีนายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นผู้นำ
ณ บริเวณศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ