Uncategorized

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมืองพลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ร่วมฟังการแถลงผลและพิธิปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคมและการเมือง โดยมีหัวข้อในการสัมมนา 3 หัวข้อ ได้แก่ แผนงานโครงการ ปี 63 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบ ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวคิดในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง และปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

พลเรือโท เชษฐา ฯ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลโทพิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน ในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว จาก ปชส.สง.ปรมน.ทร.