Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ชมความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

พะเยา ชมความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

หลายพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม ดาวเคียงเดือน ได้อย่างชัดเจน โดยในห้วงเวลาประมาณ 18:00 น. จนถึงประมาณใกล้หนึ่งทุ่ม สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยดาวเคียงเดือนดังกล่าวนั้นจะเป็นภาพปรากฏที่เห็นดาวอยู่ใกล้เดือนมากที่สุดโดยเดือนได้มีการ ส่องแสงในลักษณะเป็นเดือนเสี้ยว ขณะที่ดวงดาวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นจะมีแสงสว่างสุกใส จนสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนได้อย่างชัดเจน และในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้รับหายลับไปกับเหลี่ยมเขา ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่มีความสวยงามและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพะเยา

https://youtu.be/Sex1Wpw93LA