Uncategorized

รพ.สิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก สา เหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง คาดในปี 2573 มีผู้ป่วยเบาหวานถึง 522 ล้านคนทั่วโลก

รพ.สิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก สา เหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง คาดในปี 2573 มีผู้ป่วยเบาหวานถึง 522 ล้านคนทั่วโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ปี 2562” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค หลังพบจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สิริกิติ์ ฯ มีมากถึง 3,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี คาดในปี 2573 มีผู้ป่วยถึง 522 ล้านคนทั่วโลก การจัดกิจกรรม มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการดูแลรักษาตั้งแต่แรก รวมทั้งป้องกันและค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
วันนี้ 29 พ.ย.62 พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ปี 2562” ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ ผู้พิชิตเบาหวาน และรางวัลอื่นๆ แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมเบาหวาน โดยมี นาวาเอก พัลลภ สุภากรณ์ ผช.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และหัวหน้ากลุ่มงานออร์ โธปิดิกส์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวช
กรรมฯ คณะดำเนินงาน และสมาชิกค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ หัวหน้าห้องตรวจโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับสหพันธ์เบาหวานนานาชิต (IDF) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การป้องกันและชะลอการเกิดโรค อันตรายและผลกระทบอันร้ายแรงของโรคเบาหวานสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีเป้าหมาย มุ่งเน้นการให้ความรู้ วิธีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันภาวะแทรก ซ้อน หากดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรกจะ
สามารถช่วยลดอัตราความพิการ การเสียชีวิต และสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมากถึง 3,000 รายต่อปี และผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 300 รายต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี เบาหวานจัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ขณะนี้มีประชากร 425 ล้านคนทั่วโลกป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดย 1 ในล้านคนเป็นเบาหวานในเด็ก และวัยรุ่นเด็กแรกเกิด 1 ใน 6 คน เกิดจากแม่ที่เป็นเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2560 พบอัตราการตายจากโรคเบาหวานถึง 4 ล้านคนทั่วโลก และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นถึง 522 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573
พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกทำให้ได้รู้ถึงพิษภัยของโรคเบาหวาน แก่ผู้ป่วยเบาหวานทั้งในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในอนาคต รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจอัมพาต เบาหวานขึ้นจอประสาทตาเรื้อรัง และที่เท้าจนนำไปสู่การ
ถูกตัดขา และหากได้รับการรักษาที่ไม่ดีพอ จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่ไต ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องได้รับการฟอกไตและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย การจัดกิจกรรมในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนโดยทั่วไป ได้มีความตระ หนักถึงพิษภัยของโรคเบาหวาน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมต่อการป้องกันสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และลดความรุนแรงของผลกระทบสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
อีกด้วย
การจัดกิจกรรมในวันนี้ นอกจากมีการจัดนิทรรศการวันเบาหวานโรคแล้ว ยังจัดกิจกรรมตรวจน้ำตาลในเลือด ให้คำแนะ นำการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมการแสดงด้าหน้าเวทีจากชมรมผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวห่างไกลโรคเบาหวาน” พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล
และที่สะดุดตาเห็นจะได้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่แต่งกายด้วยชุดฮาวาย ย้อนยุค “แดง ไบเล่” สมัยปี 2499 มาร่วมกิจกรรม สร้างสีสันแบบน่ารักและความเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมกิจ กรรมในวันนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก