Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง​ร้อยเอ็ด.. อสม!! หมอประจำบ้านค้อ.หมู่ที่​ 5​ ตำบลโนน​รัง.ลงลุยในทุกพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรกและประชาสัมพันธ์บอกเล่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

อำเภอเมือง​ร้อยเอ็ด.. อสม!! หมอประจำบ้านค้อ.หมู่ที่​ 5​ ตำบลโนน​รัง.ลงลุยในทุกพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรกและประชาสัมพันธ์บอกเล่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563บูรณาการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์5.ป.4อ.3.ส!!! 

ในวันนี้​วันอาทิตย์ที่(29 ธันวาคม​2562)ห่วงเวลา09.39 น.คณะทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”.บ้านค้อ” คุ้มเหล่ากา​ หมู่ที่​ 5 ตำบลโนนรัง​ (จำนวน 19 คน)​ได้พร้อมใจรวมพลังศรัทธาเป็นหนึ่ง​ บูรณาการงานสาธารณสุข​ให้มีบทบาทสำคัญในการค้นหาวิเคราะห์และจัดการแก้ไข, ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่เพราะความใกล้ชิดกับชุมชนบ้านค้อในวันหยุดจึงได้เข้าใจสภาพปัญหามีการดำเนินงนเชิงรุก และแก้ปัญหา ในมิติของการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนมากกว่าการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ

เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่จะผลักดันสานต่อให้ชุมชนบ้านค้อ​ ม.5 แห่งนี้ในเขตตำบลโนนรัง​ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด​ ​ให้เป็นชุมชนที่ปลอดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอาหาร และยาที่อันตราย.​ตามเจตนานโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับตำบลเรามีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของ
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับชุมชนบ้านค้อคุ้มเหล่ากา​ หมู่ที่​ 5​ให้เป็น
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการตรวจสุ่มลูกน้ำยุงลาย, ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน​บ้านค้อปรับความสะอาดในครั้งนี้​ครับผม.

____ตรวจร้านค้า/ร้านชำ_สแกนนับเบอร์คิวอาร์โค๊ดด้วยแอปพลิเคชั่นLibrary O
อย. Report อย. Trade Insight
อย. Health Book FDA Journal
Factsheet Infographic บริการ
ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ร้องเรียน
ศูนย์ดูแลสุขภาพ, ดัชนีมวลกาย
DietaryCalculator, ค้นหาร้านขายยา
Entertainment, Media Center
Animation, Movie & Sound, Game Land
ไม่พบสิ่งยาปฎิชีวนะครับผม

https://youtu.be/SeoDXbh0g4E

อสม.ศรีไพร​ ทูล​ธรรม​ ภาพ​/ข่าว
เลขาธิการ​คณะกรรมการ​อสม.บ้านค้อหมู่ที่​5​ รายงาน​มาเพื่อโปรดทราบ​