Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อันเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน น้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อันเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน น้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันนี้ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นธานการประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563” โดยสรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญของการประชุม ดังต่อไปนี้
1.ประธานที่ประชุมเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ได้อันเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อน้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีพระราชประสงค์ให้ช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สถิติอุบัติเหตุลดลง หรือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ดังนี้
2.1. ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และให้ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงทุกราย

2.2. เนื่องจากขณะนี้ ยังมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว จึงขอให้นายอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนโดยเปิดช่องทางพิเศษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากเกิดอุบัติเหตุ ให้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
2.3. ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ยานพาหนะ และดำรงระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ในด่านชุมชนในตำบลหน้าหมู่บ้าน เพื่อตรวจตรา คัดกรอง และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้โทรหมายเลข 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการดังนี้
3.1. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2 วันที่ผ่านมา เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. เมาแล้วขับ ดังนั้นจึงสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ในจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง ทั้งในตำบลและหมู่บ้าน ปรับแผนในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ชะลอความเร็วรถ และตรวจรถที่ผ่านด่านตรวจหรือจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองทุกคัน เพื่อคัดกรองประชาชนทุกคน โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้จงได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และปรับแผนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
3.2. จากรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบว่ามีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 19 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอบสวนให้ได้มาซึ่งที่มาของแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยเคร่งครัดและเฉียบขาด

ศรี​ไพร​ ทูล​ธรรม​ รายงาน​จาก​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​