ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านยาเสพติด ด้านแรงงานต่างด้าว ด้านก่อการร้ายและอาชญากรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน ด้านสื่อและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณภัย ด้านการค้ามนุษย์ และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ