Uncategorized

ปราจีนบุรี สุดยอดปลัดอบต.เดินตามรอยพ่อทำสวนผสมผสานมีแต่ได้กับได้!!

ปราจีนบุรี สุดยอดปลัดอบต.เดินตามรอยพ่อทำสวนผสมผสานมีแต่ได้กับได้!!

หนึ่งในข้าราชการอีกคน
หนึ่งที่เดินตามรอยพ่อ
หลวง ร.9 ปลูกพืชผสม
ผสานไม่ต้องมากทำจริง
เห็นผลจริง นายเศรษฐ
พงค์ชัย อัครพลประชิต
(ปลัดหนวด) ปลัดเทศ
บาลเมืองสระแก้ว บ้าน
เกิดเป็นคนปักษ์ใต้แต่ได้
ย้ายมาอยู่ที่ 155 ม.3 ต.
วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี ได้ราว 20 ปีแล้ว หลังจากซื้อที่ดินไว้ราว 10 ไร่ ปลูกบ้าน 2 งาน ที่เหลือขุดสระน้ำ
เลี้ยงปลากินพืช ปลูกมะม่วง ลำไย และกันที่ไว้ปลูกมะนาว1ไร่ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมามะนาวกำลังฮิตติดตลาดตัดสินใจซื้อ
มะนาวมาปลูก 200 ร้อย
ต้น แป้นพิจิต แป้นลำไพ
เป็นต้น ใครว่าดีลองซื้อ
มาปลูก ช่วงมะนาวออก
ลูกประกอบกับราคาตก
แต่ปลัดหนวดไม่เคยท้อ
กับการซื้อขายมะนาวที่ราคาถูก ช่วงมะนาวถูก
ก็เลือกที่จะแปรรูปเป็น
น้ำมะนาวบรรจุใส่ขวดขายมีตลาดรองรับขวด
ละ 60 บาท หรือใครจะ
ซื้อมะนาวแบบสดๆลูก
โตๆจากต้นสวนที่ปลัด
หนวดมีขาย ราคาตามท้องตลาดขายทั้งปีปลูก
แบบใส่ปลอกรถน้ำแบบ
สปริงเกอร์ มะนาวที่สวน
ปลัดหนวดบอกคำเดียว
ว่าไม่มีทิ้ง เปลือกก็ขาย
ได้ลูกมะนาวก็ขายหมด
แม้จะรับราชการแต่ไม่
เคยเบียดเบียนเวลาราช
การ ได้ภรรยาคู่กายซึ่ง
รับราชการครูกับลูกได้
ช่วยกันดูแล ปลัดหนวด
บอกว่าครอบครัวตนเป็น
ครอบครัวเล็กๆที่ใช้ชีวิต
แบบพอเพียงใช้ชีวิตอยู่
อย่างพอเพียงมาโดยตลอด ภรรยาเลิกสอน
เด็กก็นำของในสวนที่มี
อยู่ไปนั่งขายที่ตลาดนัด
เหมือนชาวบ้านทั่วๆไป
หากมีมากมายก็แบ่งให้
ญาติๆเพื่อนๆตลอดจน
เพื่อนบ้านในระแวกเดียว
กัน ทำน้ำมะนาวขายให้
กับแม่ค้าพ่อค้าที่สั่งเอา
ไปทำน้ำยาล้างจานบ้าง
นำไปแปรรูปเป็นเครื่อง
ดื่มน้ำมะนาวบ้าง ในช่วง
ปั้นปลายชีวิตรับราชการ
ที่เหลืออยู่หนึ่งปีแค่ได้
ลองทำตามในหลวงทรง
สอนไว้ยอมรับว่ามีความ
สุขมากมีแต่ได้กับได้จริง
ๆ ตนทำมาแล้วและเห็น
ผลจริง คิดต่อสอบถามได้ที่ (ปลัดหนวด) นาย
เศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต เบอร์โทรศัพท์
092-246-2959…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…