Uncategorized

จังหวัดลพบุรี รณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายผลไปยังผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลพบุรี รณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายผลไปยังผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (29 ส.ค.61 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เปิดตัวโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชน เลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมมาบรรจุอาหาร โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์กรต้นแบบเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก ขยายพื้นที่ไปยังองค์กร หน่วยงานอื่นๆให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้นำวิทยากรมาร่วมบรรยายเรื่องภัยเงียบจากพลาสติกและกล่องโฟมอีกด้วย
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี สำหรับจังหวัดลพบุรี มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย 1 คนต่อถุงพลาสติก 3 ใบ ซึ่งหากจังหวัดลพบุรีไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะเหล่านี้ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม การร่วมรณรงค์ครั้งนี้ คาดหวังที่จะให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม โดยหันไปใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งขณะนี้ได้มีหลายหน่วยงานได้เริ่มรณรงค์กันอย่างจริงจัง เช่น โรงพยาบาลทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี จึงขอให้ประชาชนชาวลพบุรี ได้ร่วมรณรงค์เพื่อให้จังหวัดลพบุรีมีความสะอาด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นต่อไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่/ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน