Uncategorized

ปราจีนบุรี ทึ่งชุมชนคน รักสุขภาพรวมพลังเต้น แอโรบิค 3 ปีไม่มีหยุด!!

ปราจีนบุรี ทึ่งชุมชนคน
รักสุขภาพรวมพลังเต้น
แอโรบิค 3 ปีไม่มีหยุด!!

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปี
ที่ผ่านมามีการสนับสนุน
การออกกำลังกายจาก
หน่วยงานสสส.หรือส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
และทุกจังหวัด นานเข้า
กลับกลายเป็นว่าลดน้อยถอนห่างกันไปตาม
กาลเวลาด้วยปัจจัย
หลายๆอย่าง แต่มีอยู่ชุม
ชนหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นใน
การรวมตัวกันอย่างน่าชื่นชมเปิดกว้างสำหรับทุกเพศวัยในชุมชน ชุมชนบ้านหนองคล้า
ต.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุร โดยการนำ
ของสองสาวใหญ่ที่มีใจ
รักการออกกำลังกาย
“สมพิษ จันทร์ประทุม”
ประธานชมรมกลุ่มคน
รักสุขภาพ และนิตยา
ศรีมงคล ผู้หญิงวัยกลาง
คนขันอาสาจัดตั้งกลุ่ม
ในชุมชนโดยได้รับการ
สนับสนุนจาก รพสต.
สสส.นางสมพิษกล่าวว่า
ตอนนั้นเป็น อสม.ประ
จำหมู่บ้านใหม่ๆได้การ
แนะนำจาก รพสต.อยาก
ให้กลุ่ม อสม.เป็นบุคคล
ตัวอย่างในการออกกำ
ลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนในชุม
ชน และได้รับการสนับ
สนุนจากอปท.จัดงบมา
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเครื่องขยายเสียงไว้เปิด
เพลงประกอบท่าเต้นใน
กิจกรรม หลังจากจัดให้
เห็นเป็นรูปธรรมทั้งคน
ทั้งสถานที่ก็ได้รับความ
เห็นชอบให้เป็นกลุ่มนัก
เต้นแอโรบิคได้รางวัล
จากนั้นมาทุกคนก็รวม
ตัวกันมากขึ้นจาก 10 มา
เป็น 40 คน ถึงปัจจุบัน
ทุกคนรวมตัวกันมาออก
กำลังกายทุกวันหลังจาก
เลิกงานยามเย็น เต้น 4-5 เพลง ราวครึ่งชั่วโมง
แม้อายุเลยเลข 5 ร่าง
กายห่างจากโรคภัยไข้
เจ็บมาเป็นปี คนในชุม
ชนเห็นจึงมาเข้ากลุ่มเต้น
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นทั้ง
เด็กทั้งผู้สูงวัย ทุกคนได้
รู้ได้เห็นด้วยตัวเองว่า
การออกกำลังดีต่อสุข
ภาพชัดเจน ตลอด 3 ปี
ที่ผ่านมาทุกคนจะหมุน
เวียนกันมากกำลังกาย
ทุกๆวันที่ศาลากลางหมู่
บ้าน และบอกว่าจะรวม
ตัวกันเป็นกลุ่มคนรักสุข
ภาพต่อไป…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…