ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มอบประเกียรบัตร-เงินรางวัล ให้แก่เด็กเก่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มอบประเกียรบัตร-เงินรางวัล ให้แก่เด็กเก่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ. ______________________ โรงเรียนอนุบลลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล. ให้แก่เด็กเก่งเพื่อเป็นขวัญเมื่อตอนจ่ายในการศึกษาเล่าเรียน. ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561. ที่ หน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุรวิทย์ เจียมจิตร


ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานมอบรางวัล ความเลิศทางวิชาการ และมอบเหรียญ ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ. 1. ฟุตบอลชาย กีฬา อบจ.ลพบุรี โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2561. และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบันนับ โครงการนี้ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งของเด็กระดับประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรีที่จะได้มีเวทีการแข่งขันความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งผลสุดท้ายคือ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และก้าวสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ทันต่อความก้าวหน้าของโลก ต่อไป. ผู้สื่อข่าวขอทราบประวัติย่อๆของโรงเรียนอนุบาลลพบุรีนำเสนอ.
โรงเรียนอนุบาลลพบุรีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2486 โดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มอบเงิน 35,000 บาท
สมทบกับเงินกระทรวงศึกษาธิการอีก 10,000 บาท สร้างในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามจึงทำให้การก่อสร้าง
อาคารเรียนไม่สำเร็จ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงกับกระทรวงกลาโหม โอนที่ดินจำนวน 24 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา พร้อมสำนักงาน
( อาคาร 1 ในปัจจุบัน) จากกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2486 และได้ทำการปรับปรุงใช้เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2486 เปิดสอนชั้น
อนุบาลปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว รับนักเรียน 30 คน โดยมีนางประชุมพร นนทเปารยะ เป็นครูใหญ่ และขึ้นตรงต่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด
พ.ศ. 2496 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามได้จัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท ) สร้างอาคาร 2 พร้อมโรงอาหารและบ้านพักครู 1 หลัง เปิดสอน 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2498 ได้แยกจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนางสุชปา ศิริโพธิ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2509 กรมการฝึกหัดครูได้ขอที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีบ้านพักครูปลูกสร้างอยู่ 1 หลัง แลกเปลี่ยนกับบ้านพักครูจำนวน 2 หลังโรงเรียนคงเหลือที่ดิน 18 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
พ.ศ. 2523 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีได้โอนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช.)
วันที่ 1 ตุลาคม 2527 นางวิจิตรา น้ำเพชร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรีแทนนางสุชปา ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการระดับ 8 ซึ่งเกษียณอายุราชการ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2534 นางเสมอพร ใจประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 นายรวิ ศุขกลิ่น ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วันที่ 14 มกราคม 2553 นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายอาคม เตียประเสริฐ ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี 14 ตุลาคม 2560. นายสุรวิทย์ เจียมจิตร. ได้รับแหน่งให้ดำรงตำแหน่งโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนถึงปัจจุบัน.


เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน
ใจรัก วงศ์ใหญ่/ภาพ-ข่าว

Comments are closed.