Uncategorized ข่าว นราธิวาส

รองผู้ว่าหญิงนราธิวาส “เมธี ลาบานูน” มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า และจัดกิจกรรม ในปอเนาะ เสริมสร้างกำลังใจ เด็กด้อยโอกาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองผู้ว่าหญิงนราธิวาส “เมธี ลาบานูน” มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า และจัดกิจกรรม ในปอเนาะ เสริมสร้างกำลังใจ เด็กด้อยโอกาส

(30 ต.ค.32). ที่ปอเนาะปูลากาปัส สถาบันปอเนาะ ดารุสซอลีฮีน บ้านปูลากาปัส ต.กะละวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน ในเขตื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ราย โดยมี อัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเมธี อรุณ หรือ อัสวาน ศิลปินนักร้องนำชื่อดัง วงลาบานูน ผู้นำศาสนา ผู้จัดการสถาบันปอเนาะดารุสซอลีฮีน ตลอดจนผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้า ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆที่สำคัญ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจที่ดี มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน ทั้งยังสามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ที่สอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งถือว่า เด็กกำพร้า หรือเด็กด้อยโอกาส “สังคมไม่ทอดทิ้งเขาเหล่านั้น”
สำหรับกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายธรรมในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง และร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป