ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง

วันนี้ (31 มกราคม 2562) เวลา 08.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายกังวาล จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้วางกรอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำเขตอำเภอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การเลือกตั้ง ในพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง เข้ามาช่วยเหลือบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการต่างๆ จะต้องเริ่มต้นจากแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งขอใช้สิทธิในเขต นอกเขต การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การสรรหาและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนน การประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผล และส่งคืนเอกสารเลือกตั้ง การเงินการบัญชี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่สุด ที่ต้องได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการทุกส่วน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง และองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ได้ คือ การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการบริหารงานการเลือกตั้ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการจัดการเลือกตั้ง ให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 – 7 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 140 คน
/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ