Reporter&Thai Army

ผบ.ร้อย.ทพ.3108 ฉก.ทพ.31 พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดรักษาความปลอดภัย

– เมื่อ 310900 ม.ค.62 ผบ.ร้อย.ทพ.3108 ฉก.ทพ.31 พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่จัน จว.ช.ร. พร้อมกับ จัด กพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ลานกิจกรรม บ.ห้วยไร่ หมู่ 6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมี นางวันดี ราชชมภู นอภ.แม่จัน เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 60 คน