Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำโดยภาพรวมทรงตัว!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำโดยภาพรวมทรงตัว!!

 

สถานการณ์น้ำวันนี้ 31 สค.61ในพื้นที่ทรงตัวซึ่ง
วานนี้ที่ชุมชนตลาดเก่าทรงตัว น้ำได้หลากท่วมอาคารเรียนเด็กเล็กโรง
เรีบนวัดเพ็ชรเอิม ทาง
โรงเรียนสั่งปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ระดับน้ำสูง 10 ซม.ประชาชนอกอมานอนเฝ้าสิ่งของริมถนน
นายสุชาติ อินทร์อ่อน
ราษฎร์ ม.8 บ.วังปีรู ต.
วังดาล กับเพื่อนบ้านพากันออกมานอนเฝ้าสิ่ง

 

ของริมถนน โดยนาย
สุชาติกล่าวว่า ระดับน้ำที่เอ่อท่วมหมู่บ้าน 80-1
เมตร ต้องใช้เรือสัญจรเข้า-ออก. ตนกับเพื่อน
บ้านจะออกมานอนเฝ้า
สิ่งของที่ขนหนีน้ำมา 3
คืนแล้วรู้สึกกังวลใจอยู่
บ้างกลัวน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่
ก็ทำใจ ในพื้นที่ อ.ประ
จันตคาม เป็นอีกพื้นที่
หนึ่งที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้น้ำเอ่อท่วมทุ่งนาและหมู่
บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำ
ปราจีนบุรี ตลอดสาย ระ

ดับน้ำสูง 1-2 เมตรนอก
จากนี้ถนนสาย สุวรรณศร(33)ขาขึ้นช่วงห้วยขื่อน้ำจากแควสาขาประจันตคามเอ่อท่วมพื้นผิวการ.จราจร 1 ช่องจราจรระยะทาง 100 ม.
แขวงการทางปราจีนบุรี
ทหาร ตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครอง อปท.จิตอาสา ได้ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำให้
ตลอดแนวเพื่อที่จะสูบ
น้ำออกจากพื้นผิวการจราจร ระดับน้ำสูง 10 ซม.และหมู่บ้านประจัน
ตคามน้ำจากแม่น้ำประ
จันตคามเอ่อขึ้นท่วม
ถนนในหมู่บ้านยาว 30 เมตร ลึก 25-30 ซม.นำ
ได้เอ่อท่วมพื้นที่เมือง
ปราจีนบุรีเป็นบางส่วนที่
อยู่ติดแม่น้ำปราจีนบุรี
จังหวัดกับทุกภาคส่วนยังคงหารือร่วมกันถึง
แนวทางป้องปันแก้ไขน้ำท่วม พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
4 อำเภอ กบินทร์บุรี
ศรีมหาโพธิ เมือง ประจันตคาม บ้านสร้าง
ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งสำ
รวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…