Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายณฐกร ภัททรวนนท์ ปลัด อ.ลี้, นายอัครเดช คำภีระมมนต์ นายก ทต.ป่าไผ่, สนง.ที่ดิน จว.ล.พ. สาขาลี้, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (แม่เหยียบ) และราษฎร ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการเข้าชี้แนวเขต เพื่อรังวัดที่ดินของวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ในการออกเป็นโฉนดที่ดิน

เมื่อ 31 ส.ค.61, 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายณฐกร ภัททรวนนท์ ปลัด อ.ลี้, นายอัครเดช คำภีระมมนต์ นายก ทต.ป่าไผ่, สนง.ที่ดิน จว.ล.พ. สาขาลี้, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (แม่เหยียบ) และราษฎร ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการเข้าชี้แนวเขต เพื่อรังวัดที่ดินของวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ในการออกเป็นโฉนดที่ดิน และชี้แนวเขตที่สาธารณะเพื่อออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ( น.ส.ล.) กรณีข้อพิพาทระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ กับ ทต.ป่าไผ่ เรื่องสิทธิ์ในที่ดินของวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ และที่ดินสาธารณประโยชน์ โดย สนง.ที่ดินจว.ล.พ.สาขา อ.ลี้ จะได้เข้ามาดูพื้นที่ฯ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน