Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สสอ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืิองร้อยเอ็ด ลุย! ๗ วันอันตราย!!! ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่

สสอ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืิองร้อยเอ็ด ลุย! ๗ วันอันตราย!!! ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่

วันนี้วันจันทร์ที่(๓๐ธันวาคม๒๕๖๒) เวลา๐๙.๓๐น.นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.เมืิองร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ในเขตรับผิดชอบดังนี้
๑.จุดตรวจหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
๒.จุดตรวจพลาญชัย
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
โดยได้มอบเครื่องดื่มและโภชนาการและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัตงาน การปรับแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำให้ตรวจรถทุกคัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกจุดตามคำสั่ง**นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมี นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานที่ประชุมเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจเข้มงวด บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด จุดตรวจจุดสกัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ให้ทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุให้สถิติอุบัติเหตุลดลง หรือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลย โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และให้ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงทุกราย การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย ยานพาหนะ และดำรงระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ในด่านชุมชนในตำบลหน้าหมู่บ้าน เพื่อตรวจตรา คัดกรอง และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้โทรหมายเลข 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ_ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์สาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด