ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

/สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129-

https://youtu.be/DxQM0OhzP30 งานวันคนพิการ31มค62/NB๑๐๑TVnews/0817082129-

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 โดยการดำเนินงานของนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้แทนคนพิการครอบครัว คนพิการผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 700 คน พร้อมนี้ได้มอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณมอบสามล้อมือโยกให้คนพิการชมการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดเวทีเสวนาอีกด้วย

นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน.-ว่าสืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่ แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ วันคนพิการในปี 2561 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลัก การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม

การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ได้เน้นเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการของคนพิการ พร้อมทั้งการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นพื้นฐาน การเสริมพลังให้แก่คนพิการ ในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา การมอบโล่ผู้พิการต้นแบบจำนวน 5 ราย อาทิการมองเห็นนายสุพจน์ สมยาภักดี ทางสติปัญญา นางรัตนาภรณ์ สาบุตร มอบใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลคนพิการจำนวน 7 ราย อาทิ นางจำเนียร นาคะเมฆ ผู้ช่วยคนพิการตำบลจังหารอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวดวงดาว บุตรพรม ผู้ช่วยคนพิการตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด

การมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานวันคนพิการจำนวน 9 ราย อาทิ คุณแม่ ธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลี คุณแม่พูนศรี จิรายศ ร้านจรินทร์ผ้าไหมร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล บริษัทบิ๊กวันโอวันจำกัด

การมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการจำนวน 5 ราย อาทิ นายสุดำรง ไชยบรรลือ พิการทางกาย อยู่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ นางอรุณ สิทธิพงศ์ พิการทางกาย อยู่ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี พร้อมทั้งมีการแสดงความสามารถโดยคนพิการทุกประเภท บูธแสดงผลิตภัณฑ์คนพิการ ชมนิทรรศการและจุดบริการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร คนพิการต่างๆ และการมอบของขวัญของที่ระลึกแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการที่มาเข้าร่วมงาน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ ผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานองค์กร ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการสนับสนุนงานด้านคนพิการประจำปี 2561 ที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และขอขอบคุณสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการตลอดจน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกันจัดงานวันนี้

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129–