Uncategorized

ชาวประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์กว่า 100 คนยื่นหนังสือเปิดผนึกค้านนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตว์ตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188

ชาวประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์กว่า 100 คนยื่นหนังสือเปิดผนึกค้านนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตว์ตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188
นายสมนึก เกาะกลาง อุปนายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ลูกเรือประมง รวม กว่า 100 คน เดินทาง ยื่นหนังสื่อข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวน จำนวน 7 ข้อ ผ่านที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตว์ตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาประมงและให้คิดทบทวนก่อนมีการทำสัญญาฉันตยาบัน ดังกล่าว
นายสมนึก เกาะกลาง อุปนายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ชาวประมง ได้รับผลกระทบ จากกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต่างออกมาโดยไม่คำนึงถึงวิถีการทำประมง ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง จนเรือประมงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต้องหยุดออกทำการประมง ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างหนัก เช่น สภาพแวดล้อมและโครงสร้างของตัวเรือประมงของไทยไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ เช่น การกำหนดให้เพดานเรือต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือต้องไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร ในทุกพื้นที่ การกำหนดให้ในเรือต้องมีห้องน้ำสำหรับลูกเรือ 4 คน ต่อ 1 ห้อง มีที่นอนฟูกอย่างดี มีห้องกีฬา ห้องสมุด ห้องพักผ่อน และห้องนันทนาการ ขณะที่ปัจจุบันนี้ เรือประมงอวนล้อมจับ ใช้แรงงานในเรือประมง จำนวน 40 คน บนเรือจะต้องบนเรือต้องมีห้องน้ำ 10 ห้อง หากปฏิบัติเรือประมงในประเทศไทยต้องสร้างเรือขึ้นมาใหม่ให้ตรงตามข้อบังคับที่กำหนด
ทั้งนี้หลังจากเข้ายื่นหนังสือในวันนี้แล้ว ก็จะรอผลการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลภายใน 7 วัน หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะนำเรือประมงกลับเข้าฝั่ง หยุดทำการประมงพร้อมกัน 22 จังหวัด เพื่อกดดันรัฐบาลและรอดูท่าทีแก้ปัญหา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน