ข่าวกระแสสังคม ข่าวร้องเรียน

พนง.สวนสัตว์เขาดิน ค้านการต่อวาระผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ สมัยที่ 2 ฯ จี้ ประธานคณะกรรมการฯ ทบทวน


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์และพนักงานองค์การสวนสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์บางท่าน ได้มีมติในการประชุม เพื่อต่อวาระ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ที่จะหมดวาระวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตนซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในระดับพนักงานองค์การสวนสัตว์ ขอคัดค้านมติดังกล่าวที่ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์บางท่านได้มีมติออกมา ด้วยเหตุผลในการคัดค้าน เพื่อให้คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์พิจารณาผลงานของ นายเบญจพล นาคประเสริฐ สืบเนื่องจากตามที่ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, นายสมบัติ อนันตรัมพร และ รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลงานของนายเบญจพล เพื่อพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในวาระที่สอง แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการคัดสรรตามกระบวนการที่ชอบธรรม ไม่ได้มีการคัดเลือกผู้อื่นที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แต่กลับอ้างใช้เกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

“ประเด็นเรื่องความรู้ ความสามารถ นายเบญจพล ขาดความรู้ การบริหารจัดการองค์การ บริหารงานสวนสัตว์ อีกทั้งการออกแบบสวนสัตว์ ซึ่ง นายเบญจพล ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเลย ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารระดับสูง แต่เมื่อ นายเบญจพล กลับกีดกันพนักงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบสวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างในการออกแบบก่อสร้าง โดยที่บุคลากรดังกล่าวถูกจำกัด ถูกกีดกัน ไม่ให้ร่วมงานการออกแบบ การวางแผนสร้างสวนสัตว์ เพื่อหวังให้ตนเองมีผลงาน และนำมาซึ่งการต่อวาระในสมัยที่ 2 ครั้งนี้” นายสุริยา กล่าว

นายสุริยา กล่าวต่อว่า ตลอดการดำรงตำแหน่งของนายเบญจพล ยังมีเงื่อนงำ พฤติกรรมที่ส่อว่าจะเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องอีกหลายกรณี ซึ่งตนมีหลักฐานสำหรับประเด็นเหล่านี้ครบถ้วน จึงทำให้ตนและพนักงานลูกจ้างที่ร่วมลงชื่อมาต้องการให้ประธานกรรมการฯ สรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์คนใหม่ ที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนสัตว์อย่างแท้จริง มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำ มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในทุกด้าน สามารถนำพาคนในองค์การสวนสัตว์ สร้างความรักความสามัคคีในองค์กรแห่งนี้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์การสวนสัตว์ โดยไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งของ นายเบญจพล นาคประเสริฐ เป็นสมัยที่ 2

“พวกเราทุกคนที่ร่วมกันลงชื่อมานี้คงจะร่วมงานกับ นายเบญจพล ลำบากมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียหายที่ร้ายแรงต่อองค์การสวนสัตว์ จึงขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้ามาสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ของนายเบญจพล ที่ได้ยื่นเอกสารคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ว่ามีความถูกต้องตามคุณสมบัติที่ได้ยื่นเอกสารสมัครหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการใดตามข้อร้องเรียน พวกตนจะดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป