Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2561 ย้ำ…ดูแลเหมือนคนในครอบครัว..

แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2561 ย้ำ…ดูแลเหมือนคนในครอบครัว..

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 และครอบครัวญาติทหารใหม่ เพื่ออำนวยการให้การปฎิบัติและการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ กำชับให้กำลังพลในแต่ละหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวังเรื่องสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก และการปรับร่างกาย จิตใจให้ทหารใหม่ทุกนายมีความพร้อมก่อนเริ่มต้นเข้ารับการฝึก รวมถึงการจัดสิ่งของเครื่องใช้ สถานที่พัก อาหาร ให้มีความพร้อมและดีที่สุด

ซึ่งพลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 และครอบครัวทหารใหม่ด้วยความชื่นมื่น และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยกับทหารใหม่ จากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการประกอบเลี้ยงของรถครัวสนามให้บริการแก่ครอบครัว ญาติทหารใหม่ที่มาให้กำลังใจ ด้วย

สำหรับการตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งนี้ เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการทหารกองประจำการ ใน ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำหน่วยทหาร ในเรื่องการเตรียมความพร้อมทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้ารับการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งในห้วงการฝึกและการใช้ชีวิตในรั้วทหาร โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก ” Smart Soldiers Strong Army ”