Uncategorized

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน”

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน”

 

 

ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน และส่งเสริมให้สื่อมวลชนส่งต่อความรู้และความเข้าใจดังกล่าวไปยังสังคม เพื่อให้วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนสามารถหยั่งรากลึกในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงต่อไปโดยมีคุณ อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีสื่อมวลชนจากทั่วประเทศและคณะนักสิทธิมนุษยชนจากหลายหน่วยงานร่วมในพิธีเมือวันที่3ธค2561