น.อ.ชูเกียรติ เทพาลัย ศิษย์เก่า ในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ


น.อ.ชูเกียรติ เทพาลัย ศิษย์เก่า ในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ
พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2561โดยการมอบรถล้อเลื่อนสำหรับคนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ทั้งนี้ ทั้งนี้ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคมการปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่น รวมถึงศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร ให้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแห่งชาติ และการพัฒนาการศึกษา อนึ่งอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือรับใช้ทำงานสร้างสรรค์การที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งในรูปแบบให้มีความรู้ ปัจจัย ตามสมควรแก่โอกาส

 

จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในพื้นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานร่วมกันให้สังคมเกิดการรับรู้ เข้าใจในวงกว้างต่อกลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ที่ขาดโอกาสในสังคม และความสำคัญต่อประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากต่อการดำรงชีวิต โดยมุ่งหวังให้เด็กได้เข้าถึงปัจจัยสี่ และได้รับการศึกษาทั้งด้านสามัญและด้านฝึกอาชีพตามความสามารถ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป