ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมบุคลากร ยกระดับปฏิบัติการมุ่งสู่ระดับผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมบุคลากร ยกระดับปฏิบัติการมุ่งสู่ระดับผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหาร รุ่น4 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โดยมีนางลัดดา เขียวสลับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับในครั้งนี้

วันแรกวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ของการอบรมฯ เป็นการบรรยายตามหลักสูตรทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและการเสริมวัฒนธรรมองค์กร บรรยายโดยนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร อนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จากนั้นเป็นการบรรยายตามหลักสูตรพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ โดยนายอภิรักษ์ แสงทอง จาก สำนักงาน ป.ป.ช จากนั้นได้มีการแชร์ประสบการณ์การทำงาน แนวคิด และหลักในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสวนต่างๆ พูดผ่าน Zoom ขององค์การสวนสัตว์

วันที่สอง 2 ธันวาคม 2566 เป็นการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาภาวะผู้นำ กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ โดย นายชวลิต ชูขจร ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และหัวข้อสุดท้ายเรื่อง Core Business Enabler 8 ด้าน โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามด้วยการบรรยายตามหลักสูตการทำงานเป็นทีม (Effective Teamwork) ของผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ โดยมี นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สายบริหาร นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สายอนุรักษ์และวิจัย ,นางลัดดา เขียวสลับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ และ ZPOT UPDATE โดย นายอรรถร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย

ในการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 6 และผู้บริหารระดับ 6 หัวหน้างาน ของสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจในการเรียนรู้ตามหัวข้อต่างๆ เพื่อก้าวสู่ระดับผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ต่อไป และนำมาพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไปอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง