ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังให้เยาชนชนของชาติเกิดสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานนฉันท์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังให้เยาชนชนของชาติเกิดสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานนฉันท์

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานนฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ และให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรม 2 ส่วน ประกอบด้วย การอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 รวม 5 วัน โดยได้ผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง การปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม กลุ่มการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มการผสมผสานเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิด โดยการถอดบทเรียน ที่ได้จากการศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มการสร้างความสามัคคี สร้างพลัง และสร้างความปรองดอง และส่วนที่ 2 ภายหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

////////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
/////////////////////////////