ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดหางานร้อยเอ็ด ปล่อยแถวตรวจสอบการทำงานแรงงานข้ามชาติ

5 มิถุนายน 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมพิธี

นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจ้างงานแรงงานข้ามชาติในภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกของนายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานที่ไม่สามารถหาแรงงานไทยได้ แต่การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด จำนวน 1,078 คน โดยแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนมากสามลำดับแรกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา มาทำงานที่ใช้กำลังแรงกายเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวบางส่วนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีผู้กระทำความผ่าฝืนระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด


นายนพดลฯ กล่าวอีกว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย   ผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี  รายงาน