เกษตรกร

จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้คึกคักจัดใหญ่ไลฟ์สไตล์”ชาวบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”ชาวบ้านหัวหนองยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระดับจังหวัด ด้วยความยินดียิ่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้คึกคักจัดใหญ่ไลฟ์สไตล์”ชาวบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”ชาวบ้านหัวหนองยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระดับจังหวัด ด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๓๐ น.นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานออกตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระดับจังหวัด เดินทางมาถึงศาลาประชาคม บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายทองศูนย์ พรมวารี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ลำกลอนประวัติหมู่บ้าน,๕ หมวดดีโชว์-กลุ่มแม่บ้านนางรำฟ้อนรำต้อนรับคณะทำงานอย่างสวยงาม
*นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีสมาชิกเทศมนตรี,กำนัน,สารวัตรผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,แพทย์ตำบล,กรรมการหมู่บ้าน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,กลุ่มสตรีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวบ้านทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานในวันนี้ชาวบ้านหัวหนอง ผ่องใส ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนอำเภอเมืองเข้าแข่งประกวดระดับจังหวัด ด้วยความยินดียิ่ง

วัตถุประสงค์ในงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชนส่งเสริมพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนมีการบริหารจัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ นับว่าเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ในชุมชน วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้ตกอยู่กับชุมชน ชุมชนคงอยู่ เกิดวิถีชุมชน ทุกคนมีความสุข และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีการจัดบู๊ชแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีตระกร้า,พรมเช็ดเท้า,แคน,โหวต,เสื่อสาด,ที่ทำจากฝีมือชาวบ้านในชุมชน,การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ.ติดบ้านติดเตียง,สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม,รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน,เศษฐกิจพอเพียง.มีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็สามารถขายเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยควบคู่ทั้งบุคคล และสถานที่สำคัญรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฏระเบียบธรรมนูญชุมชน ตำบลสีแก้ว ตามบริบท “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”จัดการพัฒนา
*ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ นำเสนอผลงาน,คณะทำงานซักถามประเด็นต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตรวจเยี่ยมผลงาน/ตามซุ่มต่างๆที่จัดไว้มีทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมเดินทางกลับ ๚

“หัวหนอง ผ่องใส ใจหมายมุ่ง
ช่วยพยุงชาวประชา พาสุขี
คุณภาพชีวิต จิตกายดี
สามัคคี รักมั่น นิรันดร์ เอย”

ผู้เข้าร่วมงานต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระดับจังหวัดในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ ๒๐๐ คน

 

 

 

 

 

_________________________
ศรีไพร ทูลธรรม :ภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง.๑๐๑.smart city