ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา สานพลังพันธมิตรขับเคลื่อนพันธกิจรับมือสังคมสูงวัย

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา สานพลังพันธมิตรขับเคลื่อนพันธกิจรับมือสังคมสูงวัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “สานพลังพันธมิตรขับเคลื่อนพันธกิจรับมือสังคมสูงวัย” ครั้งที่ 1 โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธี นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้ได้ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย

.
สำหรับงานเสวนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสานพลังขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการทำงานรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ในประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลรับมือสังคมสูงวัย โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเด็น “การสนับสนุนการรับมือสังคมสูงวัย” โดย ผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็น AAT MODEL กับการเตรียมพร้อมแรงงานในสถานประกอบการต่อการดูแลสุขภาพกาย-ใจ-การเงิน โดย รองประธานบริษัทฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเด็น “รูปธรรมการสานพลังรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล โดย คณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
.
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ หน่วยงานรัฐ ตลอดจนองค์กรและภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทำงานรับมือสังคมสูงวัยในมิติต่าง ๆ เกิดการขยายความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานเพื่อนำไปพัฒนานโยบายสาธารณะและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน