Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า ได้รับแจ้งว่าพบจุด hotspot จำนวน 2 จุดคือ จุดที่ 1 พื้นที่ ห้วยแม่จ๋อม-ห้วยทราย

เมื่อ 050206 มี.ค.62 หมู่ รส.อ.เวียงป่าเป้า ได้รับแจ้งว่าพบจุด hotspot จำนวน 2 จุดคือ จุดที่ 1 พื้นที่ ห้วยแม่จ๋อม-ห้วยทราย ท้องที่ บ.โป่งเหนือ ม.1 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้าฯ พิกัด NB535214 ได้ประสาน ฝ่ายปกครอง,จนท.ป่าไม้,กำนัน ต.สันสลี,ผญบ.โป่งเหนือ,ชุดเฝ้าระวังไฟป่า และ ปราะชาชนในพื้นที่ เข้าดำเนินการดับไฟป่า และสามารถควบคุมไฟป่าได้ เมื่อ 050300 มี.ค.62 ตรวจสอบพบความเสียหาย จำนวน 20 ไร่
จุดที่ 2 พื้นที่ บ.แม่ขะตาน ม.10 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้าฯ พิกัด NB553211 และได้ประสาน ฝ่ายปกครอง,จนท.ป่าไม้,จนท.อช.ขุนแจ,จนท.สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ,กำนัน ต.แม่เจดีย์ใหม่,ผญบ.แม่ขะตาน,จุดเฝ้าระวังไฟป่า และ ประชาชนใ นพื้นที่ เข้าดำเนินการดับไ ฟป่า และสามารถควบคุมไฟป่าได้ เมื่อ 050340 มี.ค.62 ตรวจสอบความเสียหาย จำนวน 12ไร่ และห้วงนี้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำในพื้นที่