Uncategorized

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเผยผล!!! การเปิด รับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเผยผล!!! การเปิด รับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตจังหวัดนนทบุรี


สำนักงานขนส่งเปิดให้มีการลงทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 2 ก.ค. – 31 ส.ค.61 มีผู้สนใจยื่นขอ ท้ัง 6 อำเภอ กว่า 1,700 ราย เป็นการยื่นขอจัดตั้งวินใหม่
เพิ่มอีก 34วินถ้าผู้ยื่นคำ ขอที่ผ่านการรับรองต้องจดทะเบียนรถเป็นป้ายเหลือง ภายในวนั ที่28กุมภาพันธ์2561

นายไฟซอน อบัดุลสมดั ขนส่งจังหวดันนทบุรีเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประจำจังหวดันนทบุรีดำเนิน นโยบายจัดระเบียบ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยการเปิด รับลงทะเบียนการขอจดทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2561 สําหรับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายยื่นความประสงค์ขอเพิ่ม
ใหม่ โดยดำนินการต้ังแต่วันที่2กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่ามีผู้สนใจ

ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายท้ัง 6 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรียื่นความประสงค์ทั้งสิ้น
2,093ราย เป็ นการขอจดทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเดิม จำนวน 1,729 ราย โดยอำเภอปากเกร็ดมีผู้มายื่นคำ ขอ
มากที่สุด จำนวน 635 ราย รองลงมา ได้แก่ อำเภอ เมืองนนทบุรี452 รายอำเภอบางใหญ่276 รายอำ เภอบางบัวทอง 207 ราย
อำเภอบางกรวย 156 ราย และอ าเภอไทรน้อย 3 ราย ส่ วนการยื่นค าขอจัดตั้งวินใหม่มีผู้ประสงค์ยื่นค าขอให้จัดตั้งวินใหม่
เพิ่มเติมอกี 34 วนิ จ านวนผู้ขับขี่364 ราย โดยอ าเภอปากเกร็ดมีการยื่นขอจัดต้ังวนิใหม่มากที่สุดจ านวน 11 วิน รองลงมาเป็ น
อำเภอเมืองนนทบุรี9 วินอำเภอบางใหญ่7 วินอำ เภอบางบัวทอง 5 วิน และอำเภอบางกรวย 2 วิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนในการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้อย่างสะดวกทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างเพียงพอ หลังจากนี้คณะอนุกรรมการประจำ ท้องที่จะเร่งดำ เนินการตรวจสอบสิทธิและทยอยออกหนังสือรับรองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แล้วเสร็จทุกรายภายใน 31 ตุลาคม 2561 โดยผู้ยื่นคำขอที่ ผ่่านการตรวจสอบ
สิทธิและได้การรับรองต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็น ป้ายเหลืองภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง โดยต้อง
ไม่เกินวันที่ 28กุมภาพันธ์2562  ขนส่งจังหวัดนนทบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ดำ เนินการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน
กรกฎาคม 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถเข้าสู่ระบบขนส่ง
สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุมและกำกับ ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพบริการจากภาครัฐ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะเท่าน้ัน และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมและศูนย์ข้อมูลประวัตผิู้ขับรถสาธารณะ ใช้เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้อง
หากพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ จะมีความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และการไม่แสดง
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี