Uncategorized

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้… “ปรับปรุงภูมิทัศน์,สิ่งแวดล้อม”

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้…
“ปรับปรุงภูมิทัศน์,สิ่งแวดล้อม”
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยคณะเจ้าหน้าที่รพ.สต,อสม,คณะครู นักเรียน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,กม.สอบต.พร้อมด้วยประชาชนจิต อาสา,”ทำความดีด้วยหัวใจ”
ปรับปรุงภมูิทัศน์ สิ่งแวดล้อม..สถานทีบริเวณรพ.สต.โนนรังและโดยรอบชุมชน..

เวลา 09.39 น.ท่านผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,ก ม.สอบต ,คณะกรรมการคณะเจ้าหน้าที่รพ.สต,อสม,คณะครูประชาชนจิตอาสา,นักเรียนนักศีกษาและหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมโครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม”
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ณ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อสม.พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรัง เป็นจำนวนมาก…

.

#######

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพ/ข่าว
รายงาน